Društvo študentov medicine Slovenije (DŠMS) je neprofitno in nestrankarsko prostovoljno društvo, namenjeno dodatnemu obštudijskemu udejstvovanju in druženju študentov medicine. 


Društvo je mednarodno znano kot SloMSIC Ljubljana (Slovenian Medical Students’ International Committee Ljubljana). Slednjo kratico prepoznavajo številni domači in tuji študentje, zdravniki ter profesorji, saj ima več kot 60 letno tradicijo.

DŠMS študente medicine povezuje v številnih projektih, namenjenih širši javnosti in drugim študentom. Društvo pokriva področja dela od spolne vzgoje, srčno-žilnega zdravja, zagovorništva cepljenja, prve pomoči, kliničnih delavnic za študente medicine do zborovske in dramaturgične dejavnosti. Najbolj ponosni smo na naše javno-zdravstvene projekte, ki so po obsegu primerljivi z nacionalnimi preventivnimi programi.

Poleg tega je društvo član dveh mednarodnih organizacij študentov medicine: IFMSA (International Federation of Medical Students' Associations ) in EMSA (European Medical Students' Association). To mu omogoča, da vsako poletje članom omogoči strokovno izpopolnjevanje, širjenje obzorij in mobilnost s številnimi izmenjavami in srečanji po vsem svetu.

K sodelovanju in druženju v društvu ste vabljeni vsi, katerim je študij medicine več kot le učenje, vsaka nova ideja je dobrodošla, vsako novo poznanstvo zanimivo in vsako novo prijateljstvo dragoceno!

Vizija DŠMS: 

Zanesljivi, motivirani, izobraženi in družbeno kritični člani, ki se kontinuirano strokovno izpopolnjujejo in brez predsodkov sprejemajo drugačnost. Strokovno priznano in široko razpoznavno društvo, ki s svojim delom vpliva na družbo in pripomore k boljši kvaliteti življenja.

Poslanstvo DŠMS: 

Društvo s prostovoljskimi projekti ozavešča družbo o aktualnih zdravstvenih problematikah in spodbuja posameznike h kritičnemu razmišljanju in aktivnemu prevzemanju odgovornosti za zdravje.

Zgodovina društva

Začetki združevanja študentov medicine segajo v čase po 2. svetovni vojni, ko smo bili združeni v takratno Zvezo študentov Jugoslavije. Pobuda za vzpostavitev »komisije za mednarodno izmenjavo« na Medicinski visoki šoli (MVŠ) je prišla leta 1952. To jim je uspelo leta 1953, aktivirali pa so 20 študentskih izmenjav. Boris Lunaček iz MVŠ v Ljubljani je bil prvi Jugoslovanski funkcionar v IFMSA.

Preko številnih preimenovanj in kratic zveze študentov medicine, se je formiral SloMSIC (Slovenian Medical Students’ International Committee), del jugoslovanske zveze študentov medicine oziroma njihovega komiteja za mednarodne izmenjave.

V času Jugoslavije so bile aktivne izmenjave z naslednjimi državami: Švedska, Poljska, Egipt, Norveška, Češkoslovaška, Japonska, Francija, Grčija, Libanon, Velika Britanija, Sovjetska zveza, Malta, Nemčija, Leningrad, Sirija, Avstrija, Sudan, Italija, Turčija, Švica, ZDA, Belgija, Danska, Islandija, Nizozemska, Španija.

Poleg navedenih izmenjav, so v SloMSIC-u potekale tudi humanitarne odprave v Afriko, zbiranje zdravil za nerazvite države in vzpostavljanje stikov z zamejskimi Slovenci.

Po osamosvojitveni vojni SloMSIC obvesti IFMSA o svoji neodvisnosti in prevzame vse dolžnosti in pravice polnopravne članice IFMSA. V tem času se je na žalost izgubila večina arhiva iz obdobja pred osamosvojitvijo. Zadnja lokacija arhiva je bila Ljubljana.

Prvi mednarodni projekt, potrjen znotraj IFMSA, postane leta 1996 Burma Refugee-Project, kjer medicinci v tamkajšnji kliniki nudijo pomoč burmanskim izgnancem na meji med Tajsko in Burmo.

Leta 1998 v cerkvi Sv Jožefa v Ljubljani gostimo EMSC (European Medical Students’ Choir). Koncert je bil organiziran v sodelovanju s Simfoničnim orkestrom RTV Slovenija. Denar, zbran na koncertu, se je namenil pediatrični kliniki.

Leta 1999 je SloMSIC organiziral v Kranjski Gori EOM (Exchange officers’ meeting), prvo svetovno srečanje študentov medicine pri nas. Udeležilo se ga je več kot 300 študentov.

Poleg opisanih aktivnosti so bile med študenti medicine vedno prisotne športne dejavnosti v obliki komisije za šport: taborniški klub, šah, namizni tenis, smučanje, odbojka, nogomet, košarka, streljanje, plavanje, tenis. Organizirane so bile tudi redne medicinjade.

Komisija za kulturo je bila aktivna na področju kulturnih dejavnosti. Organizirali so literarne večere in zanimive koncerte, kot je bil na primerkoncert z Vladom Kreslinom v Pajzlu.

Od leta 1979 je deloval tudi preventivni klub, kjer so študentje medicine merili krvi tlak, nudili pomoč paraplegikom, opravljali terensko delo s patronažno sestro, sodelovali z Rdečim križem, Balintove skupine in drugo.


NOVEJŠA ZGODOVINA

Spomladi leta 2003 je pravno-formalno nastalo Društvo študentov medicine Slovenije, ki je združilo večino ostalih društev na fakulteti v eno (aktivnosti SloMSIC-a, Klub študentov Medicinske fakultete, športnike..). Prva predsednica DŠMS je bila Maša Šukunda. Društvo študentov medicine Slovenije je v mednarodnih medicinskih organizacijah obdržalo ime SloMSIC.

Konec leta 2013 smo skupaj z Društvom študentov medicine Maribor ustvarili Zvezo študentov medicine Slovenije, ki se na mednarodnem področju predstavlja kot SloMSIC, društvo pa se od takrat naprej predstavlja kot SloMSIC Ljubljana.

Podrobneje o društvu

Znotraj društva deluje več kot 20 projektov in delovnih skupin. Najmočnejši so javno-zdravstveni projekti, ki so po obsegu primerljivi z nacionalnimi preventivnimi programi. 

Med največje spadajo projekt Imuno, katerega namen je izobraziti javnost o pomenu cepljenja; projekt Virus, ki se ukvarja s tematiko varne in zdrave spolnosti; projekt Misli na srce, ki se loteva preventive na področju kardiovaskularnih obolenj in projekt Za Življenje! Ljubljana, ki organizira delavnice prve pomoči za laike. 

Poleg tega na področju duševnega zdravja deluje projekt V odsevu, s preventivo kajenja in zdravja pljuč se ukvarja projekt Pulmo, tematike sladkorne bolezni in prehrane pa se loteva projekt Gaster Felix. Predvsem med starši in malčki je prepoznaven projekt Medimedo, ki deluje z namenom zmanjševanja strahu otrok pred zdravniki.

Našteti projekti organizirajo tako delavnice vrstniškega izobraževanja, kongrese, predavanja kot promocijske kampanje in dogodke ob različnih svetovnih dnevih.

Druga kategorija so medicinsko-izobraževalni projekti, med katere spadajo projekt Ultrafest, ki organizira delavnice rokovanja z ultrazvokom, projekt Urgentna medicina, ki študentom omogoča pridobitev praktičnih znanj v povezavi z nujnimi stanji v medicini, projekt Kirurško šivanje, ki organizira delavnice osnovnih kirurških veščin in projekt Medical Student Journal Club, ki izdaja podcaste na aktualne teme v zdravstvu. Ti projekti organizirajo predvsem praktične delavnice in predavanja namenjena študentom, za pridobivanje dodatnih medicinskih znanj. Odziv med študenti je velik, prav tako tudi profesorji in pedagoški delavci vedno znova in z neverjetno ustrežljivostjo sodelujejo kot mentorji.

Zadnji in velik del društva pa so še kulturni in športni in projekti, ki krepijo skupinski  duh in razširjajo obzorja tudi izven medicinske stroke ter nudijo študentom širše družbeno udejstvovanje. Na kulturnem področju delujejo pevski zbor Cor, Big Band Medicinske fakultete, dramska skupina Kortekst ter kitarski orkester MF, na področju športa pa projekt Šport. Posebej prepoznaven na fakulteti in izven nje je tudi časopis Erektor, ki s pokončno stanco ostaja težko pričakovan časopis dvakrat letno.


Društvo je še posebej ponosno na obsežen sistem študijskih izmenjav, ki na neposreden in posreden način uvršča Medicinsko fakulteto v Ljubljani na prvo mesto po mobilnosti študentov! Leta 2019 je bilo izvedenih 105 enomesečnih bilateralnih izmenjav, kar pomeni, da je društvo v tujino poslalo 105 študentov Medicinske fakultete in sprejelo 105 tujih študentov ter za čas izmenjave za njih organiziralo vse od nastanitve do socialnega programa.

Poleg izmenjav se člani društva redno udeležujejo tudi mednarodnih skupščin v sklopu IFMSA (International Federation of Medical Students' Associations) - spomladanska srečanja (General Assembly, March Meeting), poletna srečanja (General Assembly, August Meeting) in regionalna srečanja (EuRegMe - European Regional Meeting);  mednarodnih skupščin v sklopu EMSA (European Medical Students' Association) - spomladanska srečanja (Spring Assembly) in jesenska srečanja (Autmn Assembly) ter drugih mednarodnih dogodkov in poletnih šol, kot so na primer TNT (Training New Trainers), iPET (international Peer Education Training), SRT (sub regional training), ...

Mednarodno so priznani tudi naši projekti; projekt Za življenje! je do sedaj že prejel 1. in 3. nagrado Rex Crossley (nagrade IFMSA, podeljene projektom na svetovni ravni), letos se je ponovno uvrstil med najboljših šest projektov, kjer se mu je pridružil tudi projekt Misli na srce s Krogom zdravja.


V bodoče se bo društvo poskušalo osredotočiti na kakovost že obstoječih projektov, še naprej bomo vključeni tudi v razvoj medicinskega dodiplomskega izobraževanja in skupaj s pedagoških osebjem prispevali k učinkovitejšemu kurikulumu. Še tesneje bo sodelovalo s fakulteto in se trudilo po najboljših močeh razvijati medicino kot stroko in medicinca kot človeka.

V društvo ste vabljeni vsi, vsaka nova ideja je dobrodošla, vsako novo poznanstvo zanimivo in vsako novo prijateljstvo dragoceno!

Brošura dosežkov društva 2023

Brošura dosežkov Društva študentov medicine Slovenije 2023.pdf