Povzetek in zapisnik 1. izredne skupščine Društva študentov medicine Slovenije

V četrtek, 19. 10. 2017, je v srednji predavalnici Medicinske fakultete potekala izredna skupščina, kjer je bilo v ospredju predvsem glasovanje in debata o spremembah statuta Društva študentov medicine Slovenije (DŠMS). V prenosni kletki se nam je pridružil tudi naš društveni ljubljenček hrček Herbert.

Sklepčni in dobro vodeni s strani delovnega predsedstva smo sprejeli kar nekaj sklepov.

V statut smo dodali novo pridobitno dejavnost, s katero se ukvarjamo (Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije) in ki nam hkrati omogoča vključitev v volitve v Državni svet Republike Slovenije. Spremenili smo nekaj detajlov v zvezi s kratico, ki predstavlja našo fakulteto v statutu, in omejili možnost izvolitve na funkcije za člane, ki so med opravljanjem funkcije v DŠMS diplomirali. Zaradi lažjega doseganja sklepčnosti v prihodnje smo spremenili rok za odpoved volilni pravici in za poenostavitev poimenovanja naših projektov, delovnih skupin in posebnih enot v statut uvedli nadpomenko organizacijske enote, ki bo nadomestila poprejšnja poimenovanja.

Najbolj korenita sprememba, ki je bila po produktivni debati soglasno sprejeta, je sestava izvršnega odbora (IO) DŠMS. Tega bo po poteku trenutnih mandatov z novimi volitvami v novembru še vedno sestavljalo sedem članov, med katerimi bo delo po novem bolje porazdeljeno in ne bo več navzkrižja interesov pri vodenju projekta Mednarodne izmenjave, saj vodja izmenjav ne bo več član IO. Funkcija predsednika ostaja nespremenjena, funkcije ostalih članov IO pa se preimenujejo ter dopolnijo z nalogami, ki so jih neuradno opravljali do sedaj oziroma se delo med člani porazdeli bolj smiselno. IO DŠMS bodo tako v naslednjem mandatnem obdobju sestavljali predsednik, sekretar, blagajnik, podpredsednik za aktivnosti, podpredsednik za člane, podpredsednik za zunanje zadeve in podpredsednik za stike z javnostmi. Zaradi novih poimenovanj in funkcij smo sprejeli še popravke členov statuta in pravilnika, ki omenjajo stara poimenovanja za člane IO.

 

V kolikor želite postati redni član z volilno pravico, se bolje vključiti v društvo, tvegati svoje prste ob božanju Herberta ali z nami predebatirati sveže spremembe, ste toplo vabljeni v naše prostore vsakič, ko so vrata v Društvo odprta. Posebno lepo ste novi in stari člani vabljeni na naše sestanke, ki potekajo skoraj vsak ponedeljek ob 19:30 v prostorih DŠMS, kjer se pogovarjamo o tekočem dogajanju v društvu in spletamo prijateljske vezi s pomočjo družabnih iger.

Nekaj fotografskih utrinkov (klikni za povečavo):